To takie proste!
Strona głowna  /  Informacje
Informacje
 
 

                          

RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW I OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECI

do pobrania

 

UBEZPIECZENIE 2019/20202

Ubezpieczenie NNW - zestaw dokumentów do pobrania:

 

Ramowy rozkład dnia 

 

  6.00 – 8.00

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe

Działania i zabawy dzieci zgodne z ich potrzebami i zainteresowaniami –stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci., kontakty z rodzicami

Praca o charakterze stymulująco-wyrównawczym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę i społeczność przedszkolną.

Czynności porządkowe.

 8.00 – 13.00

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 8.00

Aktywność ruchowa dzieci zorganizowana przez nauczyciela.

 

Czynności higieniczne, samoobsługowe w łazience, organizacyjne do śniadania.

 8.30

Śniadanie – kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 9.00

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z całą grupą w oparciu podstawę programową.

 10.00

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, czynności porządkowe.

 

Czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na powietrze.

 

Pobyt na powietrzu – zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, gry sportowe, czynności gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych konstrukcyjnych, spacery, wycieczki.

 11.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe, organizacyjne przygotowujące do II śniadania. Praca dyżurnych.

 

II śniadanie - kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

Czynności porządkowe, czynności higieniczne po II śniadaniu.

 11.30

Odpoczynek, relaksacja, wyciszenie (przy muzyce, literaturze dziecięcej, itp.)

 

Działania wspierające indywidualny rozwój dziecka,  pomoc psychologiczno – pedagogiczna – praca indywidualna, w małych grupach.

 

 

 12.30

Swobodne zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zabaw

i zainteresowań, eksperymentowanie. Czynności porządkowe.

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne.

13.15

Czynności higieniczne, samoobsługowe i organizacyjne przed obiadem - praca dyżurnych (np. nauka nakrywania  stołów).

13.30

Obiad, kulturalne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, dbałość o zdrowie.

Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

 14.00 – 15.00

Działania zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci w sali lub na powietrzu wg pomysłów dzieci.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci.

 15.00 – 17.00

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna. Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci.

Swobodne zabawy integrujące dzieci z różnych grup wiekowych inicjowane przez dzieci i nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.

  
 
 

Pomagamy przekroczyć próg przedszkola

Pierwsze dni w przedszkolu to okres trudny zarówno dla dziecka jak i dla jego rodziców. 
Zdarza się , że na stres związany z pójściem do przedszkola dzieci reagują wybuchami niepohamowanej agresji, bólami brzucha, wymiotami i szlochem.
Miesiąc wrzesień jest okresem adaptacji dzieci , które po raz pierwszy przekroczą próg przedszkolny. Nowo przyjęte dzieci trudno znoszą rozłąkę z rodzicami. W tym czasie trudno jest także ich rodzicom. 
Aby zapobiec negatywnym przeżyciom małego człowieka przy przekraczaniu progu przedszkolnego i złagodzić stres rodziców proponujemy:

 • w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko przed godz. 15:00
  (trzylatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi)
 •  nie mówmy dziecku , że przyjdziemy wcześniej , kiedy to niemożliwe, ponieważ będzie zawiedzione, że nie dotrzymaliśmy słowa,
 • nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem,
 • przyzwyczajmy dziecko do urozmaiconych potraw -nie rozdrobnionych, trzylatek swobodnie potrafi gryźć pokarmy,
 • wdrażajmy dziecko do przestrzegania umów i zasad,
 • przyzwyczajamy dziecko do samoobsługi,
 • odzwyczajajmy dziecko od smoczków, pampersów, nocnika,
 • pozwólmy dziecku zabrać z domu przytulankę, lub coś ulubionego,
 • pozwólmy dziecku uczestniczyć w przygotowaniach do przedszkola ( ubiór, przybory szkolne, itp. )
 • stosujmy w przedszkolu krótkie pożegnanie z dzieckiem, kiedy przedłużamy pożegnanie, dzieci cierpią dłużej,
 • nie okazujmy dziecku własnych rozterek, przekazujemy mu swoje lęki, obawy,
 • przygotujmy dla dziecka wygodny ubiór.

W ostatnie trzy dni robocze sierpnia w naszym przedszkolu są organizowane spotkania adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych.

 

 

 

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 1.    Jest świadomym i aktywnym   odbiorcą sztuki poprzez cykliczny udział w lekcjach muzealnych , bezpośredni kontakt z dziełami sztuki,   udział w koncertach , spektaklach teatralnych i baletowych. Dzieli  się wrażeniami, spostrzeżeniami, przeżyciami z najbliższym otoczeniem i zachęca do szeroko pojętego kontaktu ze sztuką   jako formy spędzania wolnego czasu.

 

 1.  Jest świadomym turystą - ekologiem   poprzez   cykliczny i aktywny udział w edukacyjnych wycieczkach   o charakterze krajoznawczym . Dostrzega  piękno naszego regionu i    ma  poczucia własnej tożsamości regionalnej .

 

 1.  Jest świadomym i aktywnym odbiorcą    literatury , rozwija zainteresowania czytelnicze poprzez udział   w akcji  „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom"

 

 1. Odnosi sukcesy   w różnorodnych konkursach , turniejach, olimpiadach, przeglądach o charakterze tanecznym, wokalnym, recytatorskim, plastycznym i ruchowo-sportowym rozwijając własną aktywność twórczą . Ma świadomość  własnych możliwości  wykorzystując różne formy artystycznego wyrazu .

 

 1.  Integruje się ze  środowiskiem lokalnym , aktywnie uczestniczy w Festynie Osiedlowym . Prezentuje wiedzę i umiejętności  w połączeniu z zabawą i rekreacją .  

 

 1. Dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd i z chęcią uczestniczy we wszystkich formach aktywności ruchowej.

 2. Potrafi współistnieć i współdziałać w grupie rówieśniczej i społecznej. Zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowania własnego i innych osób. Ochoczo podejmuje działania na rzecz innych.

 

Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.
~ Charles Chaplin

Koncepcja pracy przedszkola  nr 11 w Bydgoszczy

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie "Prawo oświatowe" oraz aktach wykonawczych do ustawy,  zgodnie z nową  podstawą programową wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Wizja przedszkola:  

Chcemy wychować dzieci  z bogatą wyobraźnią twórczą , zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli , otwarte na pomysły  i inspiracje  płynące  od innych osób oraz gotowe szukać nowych , oryginalnych rozwiązań .

·         Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

·         Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

·         Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

·         Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

·         Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

·         Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

·         Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 

·         Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

·         Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

·         Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

·         Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

·         Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

           Misja przedszkola :

Chcemy odkrywać w każdym dziecku to, co w nim indywidualne i rozwijać jego zainteresowania   tak, aby rozbudzać w nim poczucie własnej wartości uwzględniając hasło :

 „Pięknie żyć tzn. kochać świat „

Nasze dzieci    poprzez   własną aktywność stają się świadome    własnych możliwości i umiejętności .

Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i inspirowanej aktywności twórczej.
Stwarzamy okazje do poznawania otoczenia społeczno-kulturowego i przyrodniczego, rozwijania kreatywnego myślenia i samodzielności w działaniu.
Wzbogacamy umiejętności i wiedzę poprzez realizację treści prozdrowotnych i działań z zakresu ekologii
Promujemy dziecięce umiejętności i talenty w szerszym środowisku.

 Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i kochane takimi jakie są.

 

       Nasze przedszkole:

 Mieści się w parterowym, wolnostojącym budynku usytuowanym w środku osiedla Szwederowo z dala od zgiełku ulicznego.

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe. Sale dydaktyczne duże , przestronne i słoneczne . Wyposażenie ( meble, kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne itp. ) zgodne z przyjętymi normami, odpowiednie do wieku i możliwości dzieci. Otoczenie przedszkola - plac zabaw przestrzenny, otoczony zielenią; wyposażony w bezpieczny sprzęt zabawowy. 

Placówka zapewnia dzieciom , rodzicom oraz pracownikom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki do realizacji przyjętych zadań.

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, działamy konsekwentnie metodami aktywnymi z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Współtwórcami naszych działań są rodzice świadomi swojej roli w życiu placówki. Koncepcję edukacji osadzamy na głęboko rozumianym dialogu wszystkich wokół - dzieci, rodziców, nauczycieli,  środowiska lokalnego   , dialogu otwierającego szansę na współtworzenie warunków wzrastania w społeczeństwo i poznawania siebie.

 

Osiągniemy to poprzez aktywną współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Dzięki takim działaniom wierzymy, że uda nam się osiągnąć wspólnie z rodzicami zamierzone efekty.
Naczelnym celem, naszym zdaniem, jest osiąganie przez dzieci gotowości szkolnej i umożliwienie im odnoszenia sukcesów, na miarę ich własnych możliwości.

 

Przedszkole organizuje corocznie imprezy dla środowiska rodzinnego oraz lokalnego. Dzieci z naszej placówki są zapraszane do zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i kulturalnych oraz instytucji bydgoskich na różne uroczystości. Placówka poprzez swoją stronę internetową, notatki w prasie, folder informacyjny promuje swoje osiągnięcia.

 

Kadra pedagogiczna

- rada pedagogiczna wykwalifikowana, z przygotowaniem pedagogicznym.
  Nauczycielki cyklicznie podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w doskonaleniu zawodowym. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w pracy z dziećmi. Stosują różnorodne metody  nakierowane na rozwój dzieci:
   Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę.  Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.
 
 

 

1. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o
 -  Statut Przedszkola
 -  Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego 
2. Edukacja i wychowanie dzieci we wszystkich grupach wiekowych oparte są na:
 -  Programie Wychowania Przedszkolnego   „Od zabawy do nauki" wydawnictwa Nowa Era

 -  Dziecięcą  matematykę  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

 -  Klucz do uczenia  - Odimienna nauka czytania I. Majchrzak
Nauczyciel opracowuje miesięczne plany pracy uwzględniające cykliczną tematykę. Zaplanowane treści realizuje zgodnie z założonymi celami w trakcie zajęć z całą grupą, w małych zespołach lub poprzez pracę indywidualną.
W planach pracy nauczyciel uwzględnia sugestie rodziców i zainteresowania dzieci.

3. Kadra pedagogiczna stosuje programy i metody wspomagające rozwój dziecka:
 -  „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

 -  Zajęcia adaptacyjne – mają na celu pokonanie bariery lęku w sytuacji poznawania środowiska przedszkolnego oraz podjęcie określonych kierunków  współdziałania  rodziców i nauczyciela w zakresie stymulowania zachowań przystosowawczych dziecka.

 -  Metody relaksacyjne – uwalniające od napięć  fizycznych i psychicznych
- masażyk relaksacyjny
- muzykoterapia- bajkoterapia
- wybrane ćwiczenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – zabawy   ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,  usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz
nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.

 -  Pedagogika zabawy „Klanza” -  bogaty repertuar metod i technik oddziałujących na sferę emocjonalną dziecka, aktywizujących je do działania, ujawniania uczuć. Dziecko poprzez różne  interakcje w grupie odkrywa samego siebie, swoją wartości jako człowieka, swoje zalety i predyspozycje, wzmacnia swoje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Poprzez zabawę  stwarza się warunki do różnego typu działalności, w tym muzycznej, plastycznej, dramatycznej, ruchowej.

 -  Techniki komunikowania się według Adele Faber  
   - pomoc dzieciom w radzeniu sobie z własnymi uczuciami
   - uwalnianie dzieci od grania ról nadanych przez rodziców (np. niezdary, bałaganiarza)
   - zachęcenie dzieci do współpracy zespołowej
   - uczenie dzieci samodzielności
   - stosowanie pochwał
   - konsekwencja w stosunku do dziecka

 -  Metody
 aktywnego słuchania muzyki  wg Batii Strauss -  pozwala na swobodną  zamianę ról , jakie pełnią dzieci w danym utworze muzycznym – raz są muzykiem , raz dyrygentem . Dzieci kształcą  swoją wyobraźnię dźwiękową . Metoda rozwija  różne formy aktywności własnej dziecka

 -  Metody muzyczno - ruchowe K. Orfa - rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu (gra na instrumentach, improwizacje: wokalna instrumentalna, wokalno-instrumentalna i ruchowa)

 -  Arteterapia  - terapia przez sztukę ; plastyczne fantazje dzieci (np. wymyślanie w co mogą zamienić się różne litery, kształty - tworzenie dowolnego przedmiotu z koła, kreski) 

*  metoda dziesięciopalcówki w ramach zabaw paluszkowych  

 

 Corocznie  nauczyciele opracowują projekty innowacyjne w ramach grantów oświatowych .

 W przedszkolu  opracowane i wdrożone są  programy własne:

Program adaptacyjny „  W przedszkolu jak w domu”   

„ Przedszkolaki poznają tajemnicę lasu „– jak poznawać i chronić przyrodę

 „ Ciekawe zawody , miejsca pracy „– czyli jak żyć zdrowo i bezpiecznie „

Program edukacyjny  komputerowy KidSmart

oraz Programy wspierające

 

Dzięki współpracy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w przedszkolu funkcjonuje opieka specjalistów : psychologa, logopedy i pedagoga 

      Nasze  atuty:

* udział dzieci w  programie : „ Czyste miasto”   „Sprzątanie Świata „  akcje ekologiczne  segregacja odpadów, zbiórka  baterii, kartoników, makulatury, nakrętek i płyt CD

* Udział dzieci w programie „  Bezpieczny Przedszkolak „   - cykliczne spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej , pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym ,   

* udział dzieci 5 i 6-letnich w  projekcie „ Otwarta Szkoła”    przy współpracy SP-41    - cykl całorocznych spotkań edukacyjnych w SP-41

*  Andrzejki 

* Spotkanie z Mikołajem , Bal  Noworoczny ,

* Biesiada z babcią i dziadkiem ;

* Powitanie wiosny  - kolorowy korowód ulicami Szwederowa;

* udział w akcji Szpital Pluszowego Misia „

* udział dzieci w Zimowej Olimpiadzie Sportowej

* udział dzieci  , rodziców  i pracowników w  Olimpiadzie Sportowej „ Przedszkolna rodzina zabawę rozpoczyna „ – hala Chemik;

* udział   w  Bydgoskim Festiwalu Nauki

* Udział  w Międzynarodowym Dniu Ziemi

* Organizacja międzyprzedszkolnego    konkursu   plastycznego

* organizacja przedszkolnych Turniejów wiedzy o bajkach, baśniach

* organizacja  Festynu Osiedlowego  - w każdym  roku pod inną nazwą

*  autokarowe wycieczki edukacyjne   i krajoznawcze ;  

* parada postaci bajkowych  na Stary Rynek – rozdawanie przechodniom ulotek zachęcających do czytania książek .

·         udział dzieci w Dniach Szwederowa ;

·         organizacja akcji „ „ Cała Bydgoszcz czyta dzieciom „

·         organizacja drzwi otwartych ;

·         organizacja zajęć adaptacyjnych

·         organizacja koncertów muzycznych i teatrzyków dla dzieci

·         spotkania z ciekawymi ludźmi ;

·          Udział w projekcie „ Bezpieczne Wakacje’

·         udział w akcjach charytatywnych :  Góra Grosza , Poza horyzonty;

 

Nasze przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami i    środowiskiem  lokalnym

 • aktywna współpraca z rodzicami  - współdecydowanie w   życiu przedszkola  ; pomoc w organizacji imprez przedszkolnych i lokalnych,   wzbogacenie bazy przedszkola,.    usługi fachowców,    stroje  teatralne,  dekoracje, itp
 • aktywna współpraca ze Szkołą Podstawową nr 41 ,56, 63  oraz  Przedszkolem nr 66,   20  realizacja projektów, programów, wspólne akcje ekologiczne  promowanie  placówek,
 • Marszałek   Województwa Kujawsko-Pomorskiego   ;
 • Prezydent  Miasta Bydgoszczy;
 • Urząd Miasta Wydział Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska , realizacja programu ‘Czyste Miasto”  - zbiórka kartoników, makulatury, baterii, nakrętek i płyt CD, DVD  
 • Urząd Miasta Wydział Edukacji ,
 • Rada Osiedla Szwederowo;
 • Pogotowie Opiekuńcze ;
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie  Studentów  Medycyny  IFMSA- POLAND
 • Biblioteka Osiedlowa  -   realizacja projektów edukacyjnych,   konkursu recytatorskiego itp.
 • Muzeum Okręgowe,  Galeria  Sztuki Nieprofesjonalnej, Filharmonia,  Teatr Polski
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,  kamizelki odblaskowe  ( 50 sztuk0
 • Policja, Straż Miejska  - programy edukacyjne , prewencja  , pokazy  ,
 • Straż Pożarna  , Służba Celna , Straż Graniczna ,
 • Sanepid – realizacja programów profilaktycznych
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna –  prelekcje, rozmowy indywidualne 
 • MDK nr 1 i 2 , Pałac Młodzieży,
 • Family  Serwice   PELARGOS   Warszawa  - udział dzieci  w cyklicznej  edycji „ Paczka przedszkolaka „ – pozyskanie drobnych upominków  oraz  materiałów dydaktycznych  do pracy z dziećmi ,
 • Uniwersytet im. Jana Kazimierza Wielkiego  - organizowanie praktyk studenckich
 • Uniwersytet   Technologiczno-Przyrodniczy  ;
 • Hurtownia Taniej książki      
 •                                                                                 Promocja przedszkola :  

·         strona www ;

·         udział  w    imprezach lokalnych

·         notatki  w prasie

·         drzwi otwarte,

·         organizacja uroczystości i imprez środowiskowych;

·         udział w konkursach, turniejach , olimpiadach sportowych – nagrody i wyróżnienia dla dzieci.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-23